Матеріально-технічна база

На теперішній час матеріально-технічна база кафедри хімічної інженерії (ХІ) факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ) включає 5 спеціалізованих навчальних аудиторій площею 674 кв.м, що застосовуються для навчального процесу, з яких 2 аудиторії для лекційних занять на 74 місць, одна з яких оснащена мультимедійним обладнанням, 3 навчальні аудиторії для практичних занять, клас комп'ютерних розрахункiв (обчислювальний центр кафедри, 21 кв.м), навчально-методичний кабiнет. Загальна площа приміщень кафедри становить 1008 кв.м.

Крім того для навчального процесу та проведення наукових досліджень кафедра має три наукові спеціалізовані лабораторії, які оснащені модельними установками, експериментальними стендами, натурними зразками машин та апаратів хімічних виробництв, яких нараховується більше 30.

Лабораторія ”Процесів та обладнання хімічних виробництв” (загальною площею 75 кв.м) призначена для проведення експериментальних досліджень з метою дослідження основних закономірностей гідродинамічних, теплових і масообмінних процесів. Лабораторні установки та стенди забезпечують вивчення теоретичних основ процесів та роботу апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв: кінетики гравітаційного осадження часток у рідинах; теплопередачі в кожухотрубному теплообміннику; гідродинаміки колонних масообмінних апаратів; сушки зернистих матеріалів у сушарці “киплячого шару” та інші.

Лабораторія ”Розрахунок та конструювання машин і апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв” (загальною площею 60 кв.м) забезпечує поглиблене вивчення та дослідження напружено-деформованого стану навантажених конструкцій машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв для подальшого їх розрахунку і конструювання: дослідження напруги і деформацій в тонкостінних оболонках та плоских днищах; дослідження впливу зусилля затягу на герметичність фланцевого з'єднання; дослідження критичного числа обертів валу з декількома дисками та інші.

В лабораторії “Машини та апарати хімічних виробництв” (загальною площею 380 кв.м) представлені такі навчальні, навчально-дослідні, випробувальні і демонстраційні стенди: дослідження нафтогазових сепараторів інерційно-фільтруючого типу, визначення конструктивних і технологічних параметрів валкової дробарки; визначення енергетичних параметрів центрифуг ФГН; дослідження процесу здрібнювання сипучих матеріалів у вібраційному млині та подрібнювачів зернистих матеріалів; дослідження чашкового гранулятора для сипучих матеріалів, вібраційних грануляторів плавів мінеральних добрив, грануляторів тарілчастого та вихрового типів; дослідження обертових зрошувачів для насадкових апаратів; дослідження віялового розпорошувача для масообмінних апаратів та протитечійних розпилювачів масообмінних апаратів вихрового типу; дослідження перемішуючих пристроїв мішалок реакторів та контактних елементів масообмінних апаратів, інші.

До складу СумДУ також входить науково-дослідна лабораторія грануляційного та масообмінного обладнання, створена згідно зі спільним Наказом Мінхімпрому СРСР та Мінвузу УРСР № 450 від 26.12.1978 р. В основу роботи лабораторії покладені дослідження, наукові розробки та винаходи її першого наукового керівника докт. техн. наук, професора Холіна Б.Г. Основними науково-технічними напрямками роботи лабораторії грануляційного та масообмінного обладнання протягом багатьох років є розробка та впровадження у виробництво нових зразків хімічної техніки: вібраційних грануляторів та фільтрів плаву азотних добрив; обладнання для гранулювання речовин в рідинному середовищі; розпилюючих масообмінних апаратів; розробка обладнання для без баштового процесу отримання азотних та комплексних добрив; створення грануляційного обладнання для одержання коагулянтів; створення обладнання для отримання аналога ікри осетрових риб та гранульованих харчових концентратів.

В структурі СумДУ (базовий ВНЗ) кафедра ПОХНВ має філію - кафедру «Процесів та обладнання хімічних виробництв» у Шосткинському інституті (ШІ СумДУ, позабазовий структурний підрозділ), на якій проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за базовою спеціальністю в межах загального ліцензійного обсягу.

Крім того, навчання та виробничу практику студенти проходять у проектних інститутах і на промислових підприємствах – базах практики (філії кафедри).

Ліцензійні програмні продукти, що використовуються: SolidWorksAutodesk InventorКОМПАС-3DANSYS та багато інших. Для студентів та викладачів надається безкоштовний доступ за програмою “Студентська спілка Autodesk” на повнофункціональні навчальні версії продуктів Autodesk Inventor ProfessionalAutoCAD Civil 3DAutoCAD Plant 3DAutodesk Plant Design SuiteAutodesk Factory Design SuiteAutoCAD Revit Architecture SuiteAutodesk AliasStudio і багато інших програм Autodesk для креслення, 3D моделювання та дизайну, а також навчальні матеріали.

Завдяки системі Microsoft Live @ Edu всі студенти мають доступ до системи, кожен безкоштовно може використовувати до 25 Гб даних для роботи з поштою та організації взаємодії.

Інформаційна система “e-Learning” забезпечує підтримку процесу навчання, роботу викладача та студента з електронними навчально-методичними матеріалами, що включає дистанційні курси, мультимедійні тренажери та симулятори з основних дисциплін за напрямом підготовки 6.050503 - машинобудування (фахове спрямування 7(8).05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв).

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.