Організатором і першим завідувачем кафедри протягом майже 30 років був докт. техн. наук, професор Б.Г.Холін. Кафедрою ПАХВ, яка була виділена в самостійну в 1978 р., а потім знову ввійшла до складу випускаючої в 1988 р., керував докт. техн. наук, професор Донат Є.В. У період 1978-1982 рр. кафедрою ХТПЕ завідував канд. техн. наук, доцент Звягінцев Г.Л. У період 1998-2003 рр. кафедрою завідував докт. техн. наук, професор Врагов А.П. З лютого 2003 р. зав. кафедри ПОХНВ став докт. техн. наук, професор Склабінський В.І.

Холін Борис Георгійович, 1930 року народження

Закінчив Харківський політехнічний інститут в 1954 р. і отримав кваліфікацію інженера-механіка зі спеціальності “Машини та апарати хімічних виробництв”. Працював на посадах майстра механічного цеху (1954-1955 р.р.), ст. інженера, механіка цеху, керівника науково-дослідного відділу центральної заводської лабораторії Лисичанського хімкомбінату (1955-1961 р.р.), керівником групи, начальником лабораторії теплохімічної апаратури Сєвєродонецької філії НДІХіммаш (1961-1963 р.р.). Навчався в аспірантурі ХПІ (1963-1965 р.р.), захистив кандидатську дисертацію в 1965 р.

Викладацьку роботу розпочав в 1965 р. у Сумській філії ХПІ, вчене звання доцента отримав в 1966 р. В 1966-1971 р.р. - завідувач кафедри загально-інженерних дисциплін, в 1971-1978 р.р. - завідувач кафедри “Машини та апарати хімічних виробництв”, в 1978-1982 р.р. - заступник директора з наукової роботи, в 1982-1998 р.р. - завідувач кафедри “Хімічна техніка та промислова екологія”. Дисертацію доктора технічних наук захистив в 1977 р. в Ленінградському технологічному інституті, вчене звання професора отримав в 1980 р.

Наукові і практичні розробки Б.Г. Холіна були узагальнені в його монографії “Центробежные и вибрационные грануляторы плавов и распылители жидкости” – М.: “Машиностроение”, 1977.

Сфера наукових інтересів: розробка прогресивних технологій та обладнання хімічних виробництв, процеси та техніка грануляції мінеральних добрив, інтенсифікація та вдосконалення грануляційного і масообмінного обладнання, екологічні проблеми хімічної технології.

Під науковим керівництвом проф. Б.Г. Холіна в 1978 р. була створена галузева лабораторія грануляційного обладнання, в складі якої працювало майже 80 співробітників, при лабораторії діяв відділок по виготовленню і доводці грануляторів для різних виробництв від експериментальних до промислових зразків. З 1992 р. галузева лабораторія грануляційного обладнання працює з зарубіжними замовниками (Польща, Болгарія).

Проф. Б.Г.Холін є автором більше 200 наукових праць, які оприлюднені в відомих академічних та науково-технічних виданнях. Наукові і практичні досягнення, які на протязі багатьох років проводились під керівництвом проф. Б.Г. Холіна, широко впроваджені майже на всіх підприємствах СРСР, які виробляли гранульовану амонійну селітру та карбамід. Економічний ефект від впровадження в виробництво розробок, виконаних під керівництвом проф. Б.Г. Холіна, сягає декілька десятків мільйонів крб. (в цінах 1990 р.). Вперше в світовій практиці розроблені і впроваджені в виробництво віброгранулятори потужністю до 70 тон на годину для отримання монодисперсних гранул амонійної селітри і карбаміду. Майже всі розробки виконані на рівні винаходів і тому проф. Б.Г. Холіну в 1987 р. було присвоєне почесне звання “Заслужений винахідник УРСР”, всього він отримав біля 100 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Технічні розробки Холіна Б.Г. неодноразово демонструвались на виставках досягнень народного господарства СРСР та УРСР і відзначені 5 медалями, із них 2 золоті та 3 срібні, а також на Міжнародних виставках в Москві (1972, 1977, 1982 p.p.) та в Чехословаччині в 1982 р.

В 1981 р. проф. Б.Г. Холін отримав премію Ради Міністрів СРСР за розробку і впровадження розпилюючих масообмінних апаратів в виробництво амофосу на Сумському виробничому об’єднанні “Хімпром”, а в 1983 р. він отримав державну премію УРСР за розробку і впровадження вібраційної технології одержання гранульованих азотних добрив. За плідну наукову і навчальну роботу Б.Г. Холін нагороджений в 1970 р. ювілейною медаллю “За доблестный труд” та в 1976 р. медаллю “За трудовое отличие”.

Під керівництвом проф. Б.Г. Холіна започаткована і розвинулася наукова школа, в якій навчалися і захистили кандидатські дисертації 12 співробітників університету та аспірантів, захищено 2 докторські дисертації. Учнями проф. Б.Г. Холіна, які розробляли наукову тематику, є викладачі кафедри доц. Кірний Л.Г., доц. Склабінський В.І., та інших кафедр доц. Татьянченко Б.Я., доц. Гайсинський Ю.Ф., проф. Черняк Л. М.

Проф. Б.Г. Холін був обраний в 1992 році членом-кореспондентом Інженерної академії наук України.

Звягінцев Генадій Леонідович, 1942 року народження

Навчався в Харківському політехнічному інституті в 1959-1964 р.р., отримав кваліфікацію інженера-технолога зі спеціальності “Технологія неорганічних речовин”. Працював молодшим науковим співробітником на кафедрі ТНВ в 1965-1966 рр., в 1967-1969 рр. аспірант, з 1969 р. - асистент кафедри загально-інженерних дисциплін Сумської філії ХПІ. Кандидатську дисертацію захистив у 1971 р., з березня 1971 р. - ст. викладач , з березня 1972 р. - доцент кафедри. Викладав дисципліну “Загальна хімічна технологія”, організував лабораторію, оснастив її навчальними установками і стендами, розробив для них методичне забезпечення, розпочав використовувати в навчальному процесі електронно-обчислювальні машини.

Після поділу кафедри “Машини та апарати хімічних виробництв” на дві в 1978 р. очолив кафедру ХТПЕ, якою керував до серпня 1982 р. З 1982 р. переведений на кафедру ПАХТ доцентом, з серпня 1985 р. - на посаду ст. наукового співробітника для завершення докторської дисертації. На початку 1988 р. був призначений на посаду доцента кафедри загальної хімії, а у вересні 1988 р. очолив її. Докторську дисертацію захистив у березні 1995 р.

Сфера наукових інтересів: промислова екологія, інтенсифікація виробництва фосфорної кислоти, переробка відходів хімічних виробництв у мінеральні добрива і корисні речовини. За результатами наукових досліджень видруковано більше 100 робіт, отримано біля 20 свідоцтв на винаходи, написав монографію “Промышленная экология и технология утилизации отходов” (изд. ХГУ, 1986).

Донат Євген Володимирович, 1920 року народження

Працював на оборонному підприємстві, навчався в Уральському політехнічному інституті, який закінчив в 1944 р., отримав кваліфікацію інженера - технолога зі спеціальності “Технологія неорганічних речовин”. Навчався в аспірантурі в 1946-1949 рр., кандидатську дисертацію захистив в 1949 р., в період 1950-1962 рр. працював старшим науковим співробітником ВНДІ охорони праці та УНДХІМ у м. Свердловську.

В 1962-1972 рр. працював доцентом кафедри МАХП Пермського політехнічного інституту. Докторську дисертацію на тему “Взвешивание и перенос твердых частиц в технологических аппаратах и трубопроводах” захистив в 1971 р. У період 1972-1976 рр. працював професором та зав. кафедри ПАХТ Новочеркаського політехнічного інституту. В 1976 р. перейшов за конкурсом у Сумську філію ХПІ, працював зав. кафедри ПАХТ (1976-1985 рр.), а потім професором кафедри ХТПЕ (1985-1999 рр.). Під науковим керівництвом проф. Є.В. Доната захистили кандидатські дисертації 14 аспірантів та пошукувачів, з яких 2 пізніше захистили докторські дисертації.

Проф. Донат Є.В. є відомим вченим в галузі розробки теорії та принципів розрахунку апаратів з активними гідродинамічними режимами для інтенсифікації технологічних процесів, він є автором більше 200 праць, в тому числі 10 книг і учбових посібників, більше 50 статей в наукових виданнях, біля 50 авторських свідоцтв на винаходи. Серед найбільш вагомих наукових праць відомі книги: “Пневмотранспорт в резиновой промышленности” (М.:Химия, 1983 г.); “Основы теории и эксперимента процессов пневмоклассификации” (1987); “Аппараты со взвешенным слоем для интенсификации технологических процессов”, (М.: Химия, 1993 г.). Деякі із наукових розробок проф. Доната Є.В. у співавторстві з його учнями в галузі сушки металічних порошків, фільтрування, пиловловлювання і пневмокласифікації впроваджені в виробництво з великим економічним ефектом. Проф. Донат Є.В. має державні нагороди, є ветераном праці Великої вітчизняної війни, його загальний трудовий стаж перевищує 60 років, і з них майже 50 років роботи в науково-дослідних і вищих навчальних закладах.

Врагов Анатолій Петрович, 1936 року народження

Закінчив в 1959 р. факультет хімічного машинобудування Київського політехнічного інституту, отримав кваліфікацію інженера-механіка зі спеціальності “Машини та апарати хімічних виробництв”. Працював конструктором Київського заводу “Більшовик” (1958-1959 p.р.), інженером, ст. інженером Кемеровської філії Державного інституту азотної промисловості (1959-1962 p.р.), зав. лабораторією, ст. викладачем, доцентом кафедри процесів, машин та апаратів хімічних виробництв Кузбаського політехнічного інституту (1962-1971 р.р.). Кандидатську дисертацію захистив у 1969 р. в МХТІ ім. Д.І. Менделєєва, звання доцента отримав в 1971 р.

На посаду доцента кафедри був обраний в 1971 р., роботу в Сумській філії ХПІ розпочав з розбудови лабораторії процесів і апаратів, за короткий час було розроблено, виготовлено і включено в навчальний процес 7 навчальних установок, написані до них методичні вказівки. Крім основного курсу “Процеси та апарати хімічних виробництв”, викладав студентам навчальні дисципліни: “Основи наукових досліджень” (1972-1974 рр.), “Машини та апарати хімічних виробництв” (1973-1976 рр.), “Техніка низьких температур” (1977-1979 рр.), “Процеси та апарати природоохоронних технологій” (1994-1995 рр.), розробив і організував друкування 8 учбових посібників до курсового і дипломного проектування. Паралельно з роботою викладача працював по сумісництву керівником науково-дослідних госпдоговірних робіт. Сфера наукових інтересів: виробництво мінеральних солей і добрив, гідродинаміка та масообмін у дисперсних системах, процеси і техніка масової кристалізації солей із розчинів, оптимізація процесів та апаратів хімічних виробництв. Наукові розробки впроваджені в виробництво на 6 хімічних підприємствах (м.м. Кемерово, Черкаси, Донецьк, Березники, та інші).

Захистив у 1993 р. у Київському політехнічному інституті докторську дисертацію, звання професора отримав у 1995 р. Автор більше 180 наукових праць, в тому числі: 8-х книг, 70 статей в наукових і науково-технічних виданнях, 18 авторських свідоцтв на винаходи, а також багатьох навчально-методичних розробок. Книга “Классифицирующие кристаллизаторы (основы теории и расчет)”, не має аналогів в технічній літературі. Основні наукові праці надруковані в виданні АН СРСР “Журнал прикладной химии”, деякі з них передруковані в зарубіжних виданнях.

Проф. Врагов А.П. був призначений на посаду завідувача кафедри ХТПЕ в листопаді 1998 р. і керував нею до 2003 р.

Склабінський Всеволод Іванович, 1951 року народження

Закінчив Сумську філію ХПІ в 1974 р., отримав кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю “Гідравлічні машини і засоби автоматизації”. Працював у Всесоюзному НДІ атомного та енергетичного насособудуванні в 1974-1979 рр. на посадах старшого інженера, провідного інженера.

Навчався в аспірантурі кафедри ХТПЕ в 1979-1982 рр. під науковим керівництвом проф. Холіна Б.Г., з 1982 р. працював на кафедрі гідравлічних машин асистентом, старшим викладачем. Захистив кандидатську дисертацію в 1984 р. у Білоруському технологічному інституті. З 1985 р. працює на кафедрі старшим викладачем, а з 1990 р. на посаді доцента. Вчене звання доцента отримав у 1992 р. по кафедрі ХТПЕ. У 2000 р. захистив докторську дисертацію у Моськовському державному університеті інженерної екологіі, а у 2001 р. захистив докторську дисертацію на тему “Теоретичні основи розрахунку та проектування вихрових розпилювальних протитечійних масообмінних апаратів” у Львівському державному університеті. Вчене звання професора отримав у 2003 р.

Сфера наукових інтересів - гідродинаміка та масообмін в процесах з використанням вихрових течій, дослідження та впровадження в виробництво апаратів з використанням вихрових течій. Видруковано в науково-технічних виданнях та в фахових виданнях більше 110 робіт, в тому числі 50 статей в наукових виданнях, отримано 20 авторських свідоцтв на винаходи та патентів, написано 15 навчально-методичних розробок. Проф. Склабінський є членом спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.17.08. У лютому 2003 р. проф. Склабінський В.І. був призначений на посаду завідувача кафедри ПОХНВ.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.