Етапи та історія розвитку кафедри

Н А К А З

Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР

м. Київ№ 1179 березня 1966 р.

Про організацію Сумського філіалу Харківського політехнічного інституту

З метою поліпшення якості підготовки спеціалістів та більш раціонального використання учбово-матеріальної бази ВУЗів, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 21 квітня 1965 р. «Про заходи по дальшому розширенню і поліпшенню підготовки спеціа-лістів для хімічної промисловості і хімічного машинобудування», -

Н А К А З У Ю:

1.Реорганізувати Сумський загальнотехнічний факультет в Сумський філіал Харківського політехнічного інституту у складі факультетів:

- машинобудівного;

- загальнотехнічного.

2.Управлінню ВУЗів в планах прийому на 1966/67 учбовийрік передбачити прийом до Сумського філіалу Харківського політехніч-ного інституту за денною формою навчання з спеціальностей:

0501 – Технологія машинобудування, металорізальні верстатита інструменти;

0516 – Машини і апарати хімічних виробництв.

3.ДозволитиСумському філіалу Харківського політехнічного інституту на другому етапі навчання провадити підготовку спеціалістів з спеціальностей:

- Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти;

- Машини і апарати хімічних виробництв.

4.Розділити кафедру спеціальних дисциплін Сумського філіалу на дві кафедри:

- Технології машинобудування;

- Хімічної технології.

 

Міністр Ю. Даденков

 

Для розвитку машинобудівної і хімічної промисловості Сумщини постійно виникала потреба в кваліфікованих інженерних кадрах, тому у 1960 р. в Сумах був започаткований загальнотехнічний факультет Українського заочного політехнічного інституту.

На підставі Постанови Ради Міністрів СРСР № 321 від 21.04.1965 р. "Про заходи подальшого розширення і поліпшення підготовки спеціалістів для хімічної промисловості і хімічного машинобудування" у березні 1966 р. була відкрита Сумська філія Харківського політехнічного інституту, в якій на кафедрі загальноінженерних дисциплін проводилася підготовка інженерів-механіків зі спеціальності "Машини та апарати хімічних виробництв" (МАХВ). Кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Холін Борис Георгійович (нині доктор технічних наук, професор), який керував нею майже 30 років.

Перший прийом студентів у кількості 50 чоловік на денну форму навчання зі спеціальності МАХВ було здійснено в серпні 1966 р., а в 1971 р. відбувся перший випуск інженерів-механіків (серед них були: Васильєв А.В. - нині ректор СумДУ, професор; Мельник Л.Г. - нині доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри).

В період 1966-1971 рр. учбовий корпус Сумської філії ХПІ розміщувався на Привокзальній площі, кафедра займала два приміщення загальною площею до 100 м2, в яких розміщувались окремі установки з основних навчальних дисциплін. Влітку 1971 р. з введенням в експлуатацію основного (тепер електротехнічного) корпусу і лабораторних корпусів А та Б кафедра отримала приміщення загальною площею біля 600 м2, які вона займає і до теперішнього часу.

В 1972 р. із секції загально-інженерних дисциплін була виділена в окрему і стала спеціальною випусковою кафедра “Машини та апарати хімічних виробництв”. В 1978 р. з кафедра МАХВ була розділена на дві окремі кафедри: “Процеси і апарати хімічної технології” – (ПАХТ) і кафедру “Хімічна техніка та промислова екологія” – (ХТПЕ).

У 1978 р. при кафедрі ХТПЕ під керівництвом проф. Холіна Б.Г. була відкрита галузева лабораторія грануляційного обладнання.

У 1986 р. відбулося нове об'єднання кафедр ПАХТ та ХТПЕ в єдину випускову кафедру "Хімічна техніка та промислова екологія".

У 1990 р. постановою Ради Міністрів Української РСР Сумську філію ХПІ було перетворено в самостійний ВНЗ - Сумський фізико-технологічний інститут, який через 3 роки (у 1993 р.) був перетворений у Сумський державний університет.

З 1995 р. в СумДУ була відкрита спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.17.08 “Процеси та апарати хімічної технології”, з 1998 року діє спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.05.13“Машини та апарати хімічних виробництв”, а з травня 2003 р. знову діє спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.17.08 “Процеси та апарати хімічної технології”. В червні 2000 р. кафедра вперше здійснила випуск магістрів.

З вересня 2000 р. у зв'язку з розширенням спеціалізацій підготовки фахівців кафедра була перейменована і отримала нову назву "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ).

За період свого 50-річного існування кафедра підготувала більше 3500 інженерів-механіків хімічних виробництв, багато з них стали керівниками структурних підрозділів і підприємств Сумщини. Серед випускників кафедри, які досягли значних успіхів на практичній роботі, можна назвати таких: працівники СМНВО ім. М.В. Фрунзе Артюхов О.О., Бараннік О.Т., Бойко П.Я., Біловодський В.А., Буцький А.М., Гвоздецький А.П., Маковецький С.І., Шабалов Ю.І. та багато інших; працівники ВАТ“Сумихімпром” Лапін Є.В., Білоус Ю.М., Ільїн О.А., Свєташов Б.С., Федосенко А.В.; працівники ВАТ “Укрнафта” Качанівський ГПЗ Рудь О.С., Анастасівська ГЛКС Довженко М.І., Гніденцівський ГПЗ Сміловець В.В., Савуляк Я.І. та багато інших; працівники інших підприємств Бобров Ф.А., Бондарь М.І., Кавун А.І., Касьян А.Г., Ситнік В.Г., Терещенко В.П. та багато інших.

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.