Кафедра здійснює підготовку фахівців за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнiвем (ОКР) магістр зi спецiальності 8.05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв (кваліфікація 2149.1 науковий співробітник (машинобудування)).

Підготовка фахівців здійснюється за денною (термін навчання 5 років) та заочною (термін навчання 6 років) формами навчання за такими профілізаціями:
05050315.01 – машини та апарати хiмiчних виробництв;
05050315.02 – машини та апарати нафтогазопереробних виробництв;
05050315.03 – хiмiчне машинобудування та апаратобудування.

структура підготовки фахівців 050503

Підготовка магістра передбачає його готовність працювати й набувати навички знань з математичного і комп’ютерного моделювання процесів, що протікають в машинах та апаратах хімічних і нафтогазопереробних виробництв.

Магістр повинен знати:
- основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для успішного засвоєння методологічних і прикладних питань спеціальності;
- профілюючі і спеціальні дисципліни, в тому числі: процеси та обладнання газорозділюючих установок, проектування хімічних виробництв та основи САПР, технологічні лінії та комплекси хімічних та нафтопереробних виробництв;
- дисципліни гуманітарного та соціально-економічного спрямування: психологію і педагогіку вищої школи, іноземну мову, та ін.

Магістр повинен уміти:
- поєднувати широку фундаментальну наукову і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю;
- вміти на практиці використовувати принципи наукової діяльності, застосовувати отримані знання для розв’язання конкретних методичних, науково-практичних, виробничих, інформаційно-пошукових й інших задачах;
- використовувати сучасну комп’ютерну техніку; технічні засоби навчання і наукового експерименту, спеціальну апаратуру;
- систематично підвищувати свою кваліфікацію та безперервно поновлювати свої знання.

ОКХ магістр 8.050503

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.