Кафедра здійснює підготовку фахівців за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнiвем (ОКР) бакалавр за напрямом підготовки 6.050503 - машинобудування (фахове спрямування 05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв).

Підготовка фахівців здійснюється за денною (термін навчання 4 роки), заочною (термін навчання 5 років)  та дистанційною (термін навчання 5 років) формами навчання за такими профілізаціями:

05050315.01 – машини та апарати хiмiчних виробництв;
05050315.02 – машини та апарати нафтогазопереробних виробництв;
05050315.03 – хiмiчне машинобудування та апаратобудування.

структура підготовки фахівців 050503

Підготовка бакалавра передбачає його готовність працювати й набувати навички знань з математичного і комп’ютерного моделювання процесів, що протікають в машинах та апаратах хімічних і нафтогазопереробних виробництв.

ПРОГРАМА екзамену з атестації за ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.050503 – машинобудування


Бакалавр повинен знати:
- основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для успішного засвоєння методологічних і прикладних питань спеціальності;
- профілюючі і спеціальні дисципліни, в тому числі: процеси та апарати хімічних виробництв, розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних виробництв, монтаж, експлуатація та ремонт хімічного обладнання, технологічні основи хімічного машино- і апаратобудування, загальна хімічна технологія, та ін;
- дисципліни гуманітарного та соціально-економічного спрямування: історію України, філософію, іноземну мову, та ін.


Бакалавр повинен уміти:
- поєднувати широку фундаментальну наукову і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю;
- вміти на практиці використовувати принципи наукової діяльності, застосовувати отримані знання для розв’язання конкретних методичних, науково-практичних, виробничих, інформаційно-пошукових й інших задачах;
- використовувати сучасну комп’ютерну техніку; технічні засоби навчання і наукового експерименту, спеціальну апаратуру;
- систематично підвищувати свою кваліфікацію та безперервно поновлювати свої знання.

ОКХ бакалавр 6.050503

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.