Паспорт спеціальності 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології

   I. Формула спеціальності
   Процеси та обладнання хімічної технології -  галузь  науки  і техніки,  яка  базується  на  фундаментальних  законах збереження, рівноваги та переносу кількості руху, енергій та маси, і досліджує механічні,      гідромеханічні,     теплові,     масообмінні     й дифузійно-контрольовані хімічні  процеси,  визначає  параметри  їх реалізації  за  допомогою  відповідного  обладнання  та  вивчає їх мікро- й макрокінетичні характеристики з метою  інтенсифікації  та вдосконалення наявних і створення нових процесів та обладнання.
   II. Напрямки досліджень
   1. Теоретичні  та  експериментальні  дослідження   механічних процесів подрібнювання,  класифікації, змішування твердих і сипких матеріалів  та  обладнання   для   їх   реалізації;   встановлення параметрів,  необхідних для створення нового обладнання (дробарок, млинів, змішувачів, класифікаторів тощо).
   2. Теоретичні та експериментальні дослідження гідромеханічних процесів:   розділення   в   полі    гравітаційної,    інерційної, відцентрової,   електростатичної  сил,  у  полі  сил  тиску  тощо; перемішування  рідких  систем;  псевдозрідження,   коагуляції   та гранулювання  дисперсних  систем;  інших  процесів гідромеханічної обробки газів  і  рідин  (зокрема,  процесів  очищення  викидів  і стоків) та обладнання для їх реалізації;  встановлення параметрів, необхідних  для   створення   нового   обладнання   (відстійників, циклонних   апаратів,   центрифуг,   фільтрувального   обладнання, електрофільтрів,  механічних  перемішуючих   пристроїв,   апаратів псевдозрідженого  шару,  грануляторів і коагуляторів,  спеціальних роздільних апаратів, зокрема пінних тощо).
   3. Теоретичні  та  експериментальні  дослідження  теплових  і масообмінних процесів теплообміну в  газових  і  рідких  системах; нагрівання  до  помірних  і  високих  та охолоджених до помірних і низьких температур; теплообміну при фазових перетвореннях (зокрема під час барботування й псевдозріджування), при високих швидкостях, за наявності внутрішніх джерел теплоти;  теплового випромінювання; масообміну в газових і рідких системах,  системах з твердою фазою; абсорбції та десорбції;  перегонки,  ректифікації  та  дистиляції; адсорбції;  рідинного  екстрагування  та  екстрагування  з твердою фазою;  масообміну в  системах  з  фіксованою  межею  поділу  фаз; сушіння;  кристалізації  з  розчинів і розплавів;  загальні основи розрахунку  тепло-  й   масообмінного   обладнання.   Встановлення основних  параметрів,  необхідних  для створення нового обладнання (теплообмінних  апаратів,   зокрема   конденсаторів,   випарників, холодильного обладнання;  сушарок; колонних апаратів та установок, зокрема   абсорбційних   і    ректифікаційних,    кристалізаторів; екстракторів;   апаратів   із   використанням  дисперсних  систем, розділових мембран тощо).
   4. Теоретичні       та      експериментальні      дослідження дифузійно-контрольованих      хімічних      процесів      (зокрема плазмохімічних,   низько-   й   високотемпературних  і  таких,  що відбуваються за високого тиску та/або  температури).  Встановлення основних  параметрів,  необхідних  для  вибору,  конструювання або створення реакторів різних типів і призначень (зокрема реакторів з твердою фазою, нерухомим, рухомим або псевдозрідженим шаром).

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.