Кафедра "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ) факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ) ліцензована за 4-м найвищим рівнем акредитації.

Кафедра здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за триступеневою системою освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв:

- бакалавр з галузі знань 13 - механічна інженерія за спеціальністю (напрям підготовки) 133 - галузеве машинобудування за освітніми програмами:
    - комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв;
    - обладнання нафто- та газопереробних виробництв.

- магістр з галузі знань 13 - механічна інженерія за спеціальністю (напрям підготовки) 133 - галузеве машинобудування за освітньою програмою:
    - обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.

доктор філософії (PhD) за освітньою програмою:
    - 161 - хімічні технології та інженерія.

Підготовка фахівців здійснюється за денною, заочною  та дистанційною формами навчання.

Актуальність: Професійна підготовка спрямована на розвиток таких загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, як навички використання інформаційних технологій (моделювання хіміко-технологічних процесів, напружено-деформованого стану, кінцево-елементний аналіз на міцність), здатність розробляти та управляти проектами, втілювати нові інженерні розробки, працювати у міждисциплінарній команді під час їх реалізації та спілкуватися з експертами інших галузей.

Підготовка: Очікувані результати навчання передбачають, що випускники повинні знати теоретичні основи хімічної технології, нафтогазопереробки, регенерації та утилізації вторинних ресурсів, альтернативної та відновлювальної енергетики (в тому числі біопаливні технології), а також харчових технологій. При цьому випускники повинні вміти застосовувати FEM/CFD-методи статичного та динамічного оптимізаційного комп’ютерного моделювання, інтегрованого проектування та комплексного інжинірингу, а також автоматизації технологічних ліній та комплексів з використанням сучасних CAD/CAE/SCADA-систем.
У процесі навчання студенти, під керівництвом висококваліфікованих викладачів, отримують навички в проектуванні і розрахунку процесів та апаратів хімічної і нафтопереробної промисловості відповідно до чинних нормативних документів, які регламентують роботу діючих виробництв.
Випускники даної спеціальності здатні самостійно проводити комп'ютерне (математичне) та фізичне моделювання гідродинамічних і тепломасообмінних процесів, здійснювати математичну обробку та аналіз результатів власних досліджень.

Переваги:

- дослідження гiдродинамiки та тепломасообмiну в апаратах з активними гідро- та аеродинамічними режимами для інтенсифікації технологічних процесів;
- методи комп'ютерного моделювання та конструювання обладнання в хімічному машино- та апаратобудуванні;
- Аси комп'ютерного 3D моделювання комплексів промислових об'єктів;
- технологія та обладнання хімічного машиноапаратобудування;
- технологічні лінії та комплекси для отримання хімічних продуктів, будівельних матеріалів;
- техніка та технології одержання і використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії;
- технології регенерації та утилізації вторинних ресурсів, біопаливні технології.

Напрямки працевлаштування:
- хімічні та нафтохімічні підприємства;
- нафтогазовидобувні промисли та нафтогазопереробні підприємства (ГПЗ, НПЗ);

- підприємства харчової (цукрової, м’ясної та молочної, пивоварної та спиртової), біохімічної та фармацевтичної галузей промисловості;
- підприємства з виробництва будівельних матеріалів;
- підприємства хімічного та нафтового машинобудування;
- галузеві науково-дослідні і проектні інститути (НДІ) та проблемні науково-дослідні лабораторії, конструкторські бюро (КБ);
- приватні консультанти по розвитку та модернізації підприємств, а також з розробки нових видів хімічної техніки;
- фірми з продажу та сервісні центри по ремонту технологічного обладнання;

- державні установи з екологічного та санітарного нагляду.

ОКХ бакалавр 6.050503

ОКХ магістр 8.050503СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.